Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.
 2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering.
 6. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
 7. Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.
 8. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
 9. Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op, bepaald op basis van de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 4% en dit tot de volledige betaling.
 10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 10%, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1750 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 11. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van de verkoper.